Trang chủ Thông tinThông báo Nội dung học sinh học trên internet từ 22/02/2021 đến 26/02/2021

Nội dung học sinh học trên internet từ 22/02/2021 đến 26/02/2021

bởi admin
89 views

Nội dung:

– Khối 6:  https://drive.google.com/file/d/1B8GMuaTFfs10jOa8Ike5EJYTGUIQ1gnm/view?usp=sharing

– Khối 7:  https://drive.google.com/file/d/1rIJZuGOOr8Eub1rwtyYO-BzhOb29EZjb/view?usp=sharing

– Khối 8:  https://drive.google.com/file/d/1L2jCDBAPM6TEnKlJCLygeI-4inRwxUO0/view?usp=sharing

– Khối 9:  https://drive.google.com/file/d/1dshojpkJTbvlpB1xWnZjy9O4owaXUUEL/view?usp=sharing

– Khối 10:  https://drive.google.com/file/d/1lRP_dMlcwpUXHgrSpEpimYhkY-burfvr/view?usp=sharing

– Khối 11:  https://drive.google.com/file/d/1CeqeTBy3vKSTgMHTQfY53BCHPGFz_VDd/view?usp=sharing

– Khối 12:  https://drive.google.com/file/d/1RFtjzeugBPEKb2qbZvTrVSZC__r_PiM2/view?usp=sharing

 

Hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động học tập trên internet:

1. Học tập theo hướng dẫn chung trên Trung tâm Học liệu Thư viện
   a) Thực hiện đăng nhập tài khoản trên Trung tâm Học liệu Thư viện.
      – Học sinh đăng nhập vào trang: http://lmstdn.thessc.vn/ theo tài khoản và mật khẩu đã cấp trong HKI.
      – Học sinh quản lý cẩn thận tài khoản Trường đã cấp, gặp vấn đề về tài khoản báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.
   b) Thực hiện học tập các tài liệu các môn học.
     – Học sinh vào Khóa học “Nội dung hướng dẫn học tập trực tuyến khối” để xem và học các bài giảng, tải các tài liệu học tập.
     – Cấu trúc Khóa học gồm: Hướng dẫn học tập chung; Hướng dẫn học tập và tài liệu các môn học.
2. Tham gia lớp học của giáo viên bộ môn trên Google Classroom
   a) Tham gia lớp theo mã lớp.
     – Học sinh tham gia các lớp của giáo viên bộ môn theo bảng mã lớp đã được nhận từ giáo viên chủ nhiệm.
     – Lưu ý tất cả các học sinh phải tham gia các lớp của giáo viên bộ môn được cấp mã lớp.
   b) Thực hiện các hoạt động, hướng dẫn của giáo viên bộ môn.
     – Giáo viên bộ môn sẽ hướng dẫn cụ thể về hoạt động học tập của lớp.
     – Học sinh sẽ thực hiện các nhiệm vụ học tập, tương tác trao đổi thông tin với giáo viên bộ môn.