Trang chủ Chuyên môn Kế hoạch Chuyên đề học tập cùng chuyên gia của tổ Sinh học năm học 2023 – 2024

Kế hoạch Chuyên đề học tập cùng chuyên gia của tổ Sinh học năm học 2023 – 2024

bởi Tổ Sinh Học
113 views
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ SINH HỌC                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ

HỌC TẬP CÙNG CHUYÊN GIA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP CHUYÊN SINH

NĂM HỌC 202 2024

                       Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2023-2024 về việc học tập cùng chuyên gia của các lớp chuyên trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Tổ Sinh xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề học tập cùng chuyên gia dành cho học sinh lớp chuyên Sinh như sau:

 I- NỘI DUNG TỔ CHỨC

1) Đối tượng học tập: Học sinh các lớp 10CS, 11CS, 12CS.

2) Thời gian tổ chức: Ngày 27/01/2024 (06 tiết).

3) Chuyên gia khách mời: Tiến sĩ Phan Lữ Chính Nhân, Giảng viên Khoa Sinh Học Công Nghệ Sinh Học, Phó Viện Trưởng Viện Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: nhanphan@sci.edu.vn                      ĐT: 0962808543

4) Hình thức tổ chức: Học tập trực tiếp.

5) Nội dung học tập:

– Sinh học tế bào, tế bào gốc và thực tiễn cuộc sống;

– Vấn đề thực tiễn của Sinh học tế bào gốc hiện đại: sứ mạng và tầm nhìn;

– Định hướng nghề nghiệp trong tương lai gắn với sự phát triển của khoa học Sinh học tế bào, tế bào gốc.

6) Yêu cầu thu hoạch sau hoạt động: 

– Khơi dậy cho học sinh tính tích cực trong tìm tòi và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

– HS có được phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học.

– Hình thành và phát triển các năng lực và phẩm chất.

– Khi hoàn thành các buổi học, học sinh sẽ thực hiện một bài thu hoạch và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm.

7) Thành phần giáo viên tham gia: Giáo viên của Tổ Sinh học.

II- BAN TỔ CHỨC

– Trưởng ban: Cô Nguyễn Thị Phương Thảo – TTCM Tổ Sinh học.

– Thành viên:

  1. Cô Nguyễn Thị Lan Hương – TPCM Tổ Sinh học.
  2. Cô Bùi Thị Thanh Thu – Giáo viên Tổ Sinh học.
  3. Thầy Trần Hoàng Đương – Giáo viên Tổ Sinh học.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề học tập cùng chuyên gia dành cho học sinh lớp chuyên Sinh của Tổ Sinh học năm học 2023 – 2024. Rất mong Ban Giám hiệu nhà trường chấp thuận.

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

(Đã ký)

Nguyễn Minh

 

TM. BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thị Phương Thảo