Trang chủ Liên kếtThông tin pháp luật Các quy định Pháp chế năm 2019

Các quy định Pháp chế năm 2019

bởi admin
13 views

Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

06_2006_QD-BNV_10949

Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB về việc hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3040_BGDDT-TCCB_88860

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

20_2018_TT-BGDDT_392701

Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4530_BGDDT-NGCBQLGD_404166

Quyết định 1299/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1299_QD-TTg_396016

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

06_2019_TT-BGDDT_411660

Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1506_QD-BGDDT_415717

Công văn 2245/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2245_BGDDT-GDCTHSSV_415275

Quyết định 1863/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành