Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2022 – 2023