Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 6, NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 6, NĂM HỌC 2023 – 2024

bởi Giáo Vụ
87 views
           THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 
        VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 6, NĂM HỌC 2023 - 2024

Học sinh chọn đường liên kết và điền thông tin chính xác.
Thời gian điền thông tin: Từ 12/7/2023 đến 14/7/2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIyi3KHnkUWGzkroU8e6o0sny8A5gbKnK7qE-eMO86H1ZwOQ/viewform