Trang chủ Thông tinThông báo Thông báo nghỉ học thứ 2 ngày 26/11/2018

Thông báo nghỉ học thứ 2 ngày 26/11/2018

bởi admin
31 views

UỶ BAN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số : 4144 /GDĐT – VP                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2018

Về cho học sinh nghỉ học

Ngày 26/11/2018

   KHẨN

Kính gửi : Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Căn cứ tình hình sau cơn bão số 9, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và các đơn vị giáo dục trên địa bàn thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai, 26 tháng 11 năm 2018.

Đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo Trưởng phòng GD&ĐT rà soát tình hình các trường và khắc phục ngay các thiệt hại để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận :                                                                                                      GIÁM ĐỐC

– Như trên;

– BGĐ Sở GD&ĐT;                                                                                                      (đã ký)

– Phòng, ban Sở;                                                                                                   Lê Hồng Sơn

– Các P.GD&ĐT;

– Các đơn vị trường học;

– Lưu : VP