Trang chủ Thông tinThông báo Nội dung hỗ trợ học sinh tự học tại nhà trong thời gian được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 từ 06/04/2020 đến 18/04/2020

Nội dung hỗ trợ học sinh tự học tại nhà trong thời gian được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 từ 06/04/2020 đến 18/04/2020

bởi admin
91 views

Tuần 06/04/2020 đến 11/04/2020
– Khối 6: https://drive.google.com/file/d/1477Rz9BRgRGiTstABpbgXRgMw4WRnD62/view?usp=sharing
– Khối 7: https://drive.google.com/file/d/1KZPIzB3elZbO4Zs_VBfyXKSUsQxw_kPM/view?usp=sharing
– Khối 8: https://drive.google.com/file/d/1L8f2Zm3iyZzC_pkBT4c8Wu8AMnsB8roF/view?usp=sharing
– Khối 9: https://drive.google.com/file/d/1kKEV-b8iwMfUe8SJ2dreGPRTKdpGcDwd/view?usp=sharing
– Khối 10: https://drive.google.com/file/d/1S05-vVqt2eyW5Ixfp-KgirLIOr3XCfJW/view?usp=sharing
– Khối 11: https://drive.google.com/file/d/1eGmph-SI1dnK1FkOSqnN2XSFADRqJQYN/view?usp=sharing
– Khối 12: https://drive.google.com/file/d/1t3gF3tr1ja9-bGEvAciPo-Ds2SN06crK/view?usp=sharing

Tuần 13/04/2020 đến 18/04/2020
– Khối 6: https://drive.google.com/file/d/1hhzvjgNTjLCZppOXOuLejnqkUgb2eXL5/view?usp=sharing
– Khối 7: https://drive.google.com/file/d/1SfxN0dq1WKkNPeatD870v-0M9xkvEqLS/view?usp=sharing
– Khối 8: https://drive.google.com/file/d/1tJjSk-Q22Oab1LV97KQ94Swxr6bAE-op/view?usp=sharing
– Khối 9: https://drive.google.com/file/d/1M5lVAydmlBrmxeJEO4wNwX3z_83EjgOS/view?usp=sharing
– Khối 10: https://drive.google.com/file/d/1zRmAPtGwbDIae-uef6RkuswmR6T7j5Xa/view?usp=sharing
– Khối 11: https://drive.google.com/file/d/1j7lP4KUCksykpK7Iq88gcV3BpbQ3YLsn/view?usp=sharing
– Khối 12: https://drive.google.com/file/d/15eLEAWNkHwlE96_VETX5wt9k9SpxvXph/view?usp=sharing