Trang chủ Thông tinThông báo Link tra cứu Danh sách học sinh khối 6, khối 10 năm học 2023-2024

Link tra cứu Danh sách học sinh khối 6, khối 10 năm học 2023-2024

bởi Giáo Vụ
1,333 views

Link tra cứu Danh sách học sinh khối 6, năm học 2023-2024, phụ huynh nhập số thứ tự khảo sát của học sinh:

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzMcXRFqs0tSN2RXTHe9G4tLrDTLqTfLdry4TnzP67x33IYriTnrU0ZaMvlhC7VQQXY/exec

Link tra cứu Danh sách học sinh khối 10, năm học 2023-2024, phụ huynh nhập số báo danh tuyển sinh của học sinh:

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiykpl4iuAQ1A4-rZwT2l2Z_GjMzdiUlOnLoMQauKYBdGT9DC6QVn2mholfrMWHlrpCQ/exec