Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024”

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024”

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
641 views

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023 – 2024”

1. Đường dẫn tải về kế hoạch:
https://drive.google.com/file/d/101Caja3f7WVxy8-RGsWd3ce1ZpSbuK_6/view?usp=sharing
2. Đường dẫn đăng kí hỗ trợ tìm GVHD:
https://forms.gle/74nTBShqEWg2CuVA6
3. Đường dẫn tải về tài nguyên tham khảo và biểu mẫu:
https://drive.google.com/drive/folders/139xC-iWSWAt1e6x5GGH3Kkg8CgjSScxO?usp=sharing