Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Kế hoạch tổ chức chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2020-2021

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
44 views
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “SÁNG TẠO VÔ TẬN” NĂM HỌC 2020 – 2021
——
1. Kế hoạch tổ chức
2. Đăng kí tham dự cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”
Đường dẫn đăng kí:
3. Đăng kí tham dự cuộc thi “Thiết kế ấn phẩm truyỀn thông”
Đường dẫn đăng kí:
4. Mẫu bài dự thi cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”
Đường dẫn tải về:
formYTST.docx