Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Học sinh Trần Chuyên với cuộc thi “Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học” cấp thành phố