Trang chủ Chuyên mônVăn học GIỚI THIỆU TỔ NGỮ VĂN (NĂM HỌC 2023 – 2024)

GIỚI THIỆU TỔ NGỮ VĂN (NĂM HỌC 2023 – 2024)

bởi Tổ Văn
256 views

I- THÔNG TIN CHUNG

Tổng số GV Tổ Ngữ văn: 29 GV. Trong đó: 

+ GV biên chế: 26 GV

+ GV thỉnh giảng: 3 GV

+ Thạc sĩ: 15 GV

 + Cử nhân: 14 GV

II- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN CỤ THỂ