Trang chủ Chuyên môn Nội dung Ôn tập kiểm tra học kỳ I – Môn Toán – Lớp 7

Nội dung Ôn tập kiểm tra học kỳ I – Môn Toán – Lớp 7

bởi Toán Tổ
46 views

    TỔ TOÁN

NHÓM TOÁN 7

 NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I

* Đại số : Từ đầu chương trình đến hết chương II (nghĩa là đến hết bài Đồ thi hàm số y = ax (a khác 0))

* Hình học : Từ đầu chương trình đến hết bài : “Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác g – c – g

 1. CẤU TRÚC ĐỀ

Thời gian làm bài : 90 phút (Không kể phát đề)

Cấu trúc đề : Gồm 5 bài, cụ thể như sau :

Bài 1 (2 điểm) : Thực hiện từng bước phép tính – Gồm 2 câu, mỗi câu 1 điểm

          a) Mức độ : Dễ

          b) Mức độ : Trung bình

Bài 2 (1,5 điểm) : Tìm x thuộc R –  Gồm 2 câu, mỗi câu 0,75 điểm

          a) Mức độ : Dễ

          b) Mức độ : Dễ

Bài 3 (2 điểm) : Bài toán thực tế. Mức độ : Trung bình

Bài 4 (1 điểm) : Hàm số và đồ thị

         a) Mức độ : Dễ

         b) Mức độ : Dễ

Bài 5 (3,5 điểm) : Bài Hình học – Gồm 4 câu :

  • Câu a, b, c : 1 điểm / câu . Mức độ : Dễ
  • Câu d : 0,5 điểm. Chứng minh ba điểm thẳng hàng . Mức độ : Trung bình.

2. NHẮC NHỞ CHUNG

  • Yêu cầu HS phải vẽ hình vào giấy làm bài, không dùng bút xóa và giấy xóa khi làm bài. Hình vẽ có thể vẽ bằng bút chì và động viên các em đồ lại khi còn thời gian.
  • Bài Hình học : Không phải ghi GT – KL.
  • Học sinh phải ghi đầy đủ các luận cứ khi chứng minh hai tam giác bằng nhau vì phần này nếu thiếu sẽ tính luận cứ thiếu và bị trừ điểm. Các vị trí khác trong bài có thể ghi hoặc không ghi và không bị trừ điểm.
  • Bài toán đố, khuyến khích (không trừ điểm) HS ghi rõ điều kiện, đơn vị (nếu có) và bắt buộc phải có câu lập luận ngắn gọn hai đại lượng được cho là tỉ lệ nghịch với nhau, không có sẽ bị trừ điểm.
  • Khi làm bài toán thực hiện phép tính, phải qui đồng mẫu số (nếu có), ghi rõ công thức chuyển số thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân số, nếu biểu thức nằm dưới dấu căn thức bậc hai có dạng lũy thừa thì phải tính cụ thể giá trị này trước khi lấy căn bậc hai.
  • Cho phép HS sử dụng chứng minh tương tự trong bài.