Trang chủ Quốc tế - Khoa học Học sinh Trần Chuyên đạt nhiều thành tích tại cuộc thi The World Scholar’s Cup 2019 – Tournament of Champions tại Mỹ