• Nhà
  • Trạng thái vật chất mới, vừa rắn vừa lỏng.