• Nhà
  • Lịch Sử 7 – Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ – trung kì trung đại)

Lịch Sử 7 – Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ – trung kì trung đại)

Tháng Chín 14, 2018 Tổ Lịch Sử 0 Nhận xét

PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU
(Thời sơ – trung kì trung đại)

  1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Cuối TK V, các tộc người Giéc-man tiêu diệt đế quốc Rô-ma, lập nhiều vương quốc mới.

Xã hội xuất hiện 2 giai cấp mới:

  • Lãnh chúa: là các thủ lĩnh, quý tộc người Giéc-man được ban cấp ruộng đất và tước vị.
  • Nông nô: là những nô lệ và nông dân, không có ruộng, phụ thuộc vào lãnh chúa.

Xã hội phong kiến hình thành.

  1. Lãnh địa phong kiến

Lãnh địa phong kiến là khu đất riêng của lãnh chúa.

Trong lãnh địa có lâu đài, nhà thờ, đất đai, nhà cửa của nông nô…

Đời sống trong lãnh địa:

  • Lãnh chúa: sống xa hoa, dựa trên sự bóc lột nông nô.
  • Nông nô: cơ cực, đóng tô cao, thuế nặng.

Kinh tế: nông nghiệp, tự cung, tự cấp.

Là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập.

  1. Sự xuất hiện thành thị trung đại

Nguyên nhân: Cuối TK XI, sản xuất phát triển, hàng hóa được buôn bán. Thành trị trung đại xuất hiện.

Thành thị có phố xá, cửa hàng…

Dân cư: thị dân (thợ thủ công, thương nhân).

Vai trò: thúc đẩy xã hội phong kiến châu Âu phát triển.