Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Kết quả cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật” cấp thành phố năm học 2020-2021