• Nhà
  • DAP AN 10 DE C ON TAP KT GHK 2 (2018 – 2019)

DAP AN 10 DE C ON TAP KT GHK 2 (2018 – 2019)

Tháng Một 29, 2019 Tổ Hóa Học 0 Nhận xét

ĐỀ SỐ 1C

1D 2D 3C 4D 5B 6D 7B 8D 9B 10C 11D 12B 13A 14C 15B
16D 17B 18A 19A 20D 21A 22C 23A 24C 25B 26A 27A 28B 29C 30C

 

ĐỀ SỐ 2C

 

1D 2D 3A 4A 5C 6C 7C 8C 9A 10D 11C 12D 13D 14A 15A
16B 17A 18B 19B 20A 21C 22B 23C 24D 25D 26C 27B 28A 29A 30D

ĐỀ SỐ 3C

1B 2A 3C 4A 5D 6B 7A 8A 9D 10B 11D 12D 13A 14C 15A
16D 17B 18B 19A 20B 21C 22C 23C 24B 25B 26C 27D 28D 29C 30C

 

ĐỀ SỐ 4C

 

1B 2C 3C 4B 5D 6A 7B 8C 9B 10D 11D 12C 13A 14B 15B
16C 17C 18D 19A 20A 21A 22B 23C 24B 25B 26C 27D 28D 29B 30B

ĐỀ SỐ 5C

1B 2D 3C 4A 5A 6D 7A 8B 9D 10B 11B 12B 13D 14B 15A
16C 17A 18D 19D 20C 21D 22A 23A 24A 25A 26B 27A 28D 29A 30C

 

 

ĐỀ SỐ 6C

1C 2D 3D 4C 5B 6D 7A 8B 9A 10C 11A 12B 13C 14C 15B
16A 17C 18B 19A 20B 21B 22C 23D 24D 25B 26A 27D 28D 29A 30B

 

ĐỀ SỐ 7C

 

1A 2C 3B 4D 5B 6D 7B 8B 9B 10B 11C 12C 13A 14C 15A
16D 17B 18C 19D 20A 21A 22A 23C 24C 25D 26B 27C 28C 29D 30A

ĐỀ SỐ 8C

 

1A 2D 3C 4B 5B 6C 7D 8A 9C 10D 11D 12A 13D 14A 15C
16B 17C 18D 19C 20C 21B 22B 23C 24B 25A 26B 27A 28D 29B 30C

ĐỀ SỐ 9C

1B 2D 3A 4C 5B 6B 7B 8A 9A 10B 11A 12B 13B 14B 15B
16A 17A 18C 19B 20B 21D 22B 23B 24B 25C 26A 27C 28D 29B 30C

 

ĐỀ SỐ 10C

1D 2D 3D 4CA 5D 6A 7B 8B 9B 10C 11B 12A 13B 14A 15D
16A 17C 18D 19A 20C 21C 22A 23D 24D