• Nhà
  • ĐÁP ÁN 10 ĐỀ B – ÔN TẬP KIỂM TRA HK1 – K12 (2018 – 2019)

ĐÁP ÁN 10 ĐỀ B – ÔN TẬP KIỂM TRA HK1 – K12 (2018 – 2019)

Tháng Mười Hai 5, 2018 Tổ Hóa Học 0 Nhận xét

ĐÁP ÁN ĐỀ B (2018 – 2019)

ĐỀ SỐ 1B

1B 2C 3B 4A 5D 6C 7A 8D 9A 10D 11B 12C 13D 14C 15A
16B 17B 18B 19D 20C 21B 22C 23D 24A 25B 26D 27C 28B 29B 30C
31A 32D 33A 34A 35C 36A 37D 38C 39C 40D

ĐỀ SỐ 2B

1A 2B 3A 4D 5D 6C 7D 8B 9C 10B 11C 12B 13A 14A 15D
16D 17B 18D 19D 20B 21A 22D 23B 24A 25D 26A 27B 28B 29C 30B
31B 32D 33D 34B 35B 36C 37A 38D 39D 40C

 ĐỀ SỐ 3B

1C 2D 3C 4A 5D 6D 7B 8B 9C 10A 11A 12C 13B 14D 15A
16A 17B 18C 19C 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26B 27C 28A 29C 30C
31D 32A 33D 34A 35B 36C 37A 38D 39D 40D

 ĐỀ SỐ 4B

1C 2D 3C 4A 5A 6C 7C 8A 9A 10C 11D 12C 13B 14C 15B
16B 17A 18C 19B 20B 21C 22C 23A 24A 25B 26D 27A 28B 29B 30C
31C 32D 33A 34C 35B 36C 37D 38D 39B 40D

ĐỀ SỐ 5B

1A 2D 3C 4C 5C 6D 7C 8D 9D 10B 11B 12A 13C 14C 15C
16A 17B 18B 19B 20B 21A 22A 23B 24B 25D 26B 27B 28A 29C 30C
31C 32C 33B 34C 35C 36D 37C 38D 39C 40D

ĐỀ SỐ 6B

1D 2B 3B 4C 5D 6B 7B 8B 9B 10B 11C 12B 13B 14C 15B
16D 17B 18C 19D 20A 21D 22B 23D 24A 25D 26C 27B 28B 29A 30B
31A 32B 33B 34C 35D 36B 37B 38A 39B 40B

ĐỀ SỐ 7B

1B 2D 3A 4C 5A 6B 7A 8D 9B 10C 11D 12D 13B 14A 15C
16C 17B 18A 19C 20A 21A 22D 23A 24C 25C 26C 27D 28B 29A 30C
31A 32C 33D 34C 35A 36B 37A 38B 39D 40A

ĐỀ SỐ 8B

1B 2A 3A 4D 5A 6B 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13A 14C 15D
16B 17A 18B 19B 20D 21D 22A 23D 24A 25B 26B 27A 28C 29C 30B
31D 32B 33A 34A 35A 36A 37B 38C 39B 40A

ĐỀ SỐ 9B

1B 2C 3B 4B 5D 6B 7A 8C 9C 10A 11C 12A 13D 14B 15C
16D 17A 18C 19C 20D 21D 22B 23B 24B 25C 26A 27B 28B 29A 30D
31C 32A 33C 34A 35D 36B 37A 38C 39C 40D

ĐỀ SỐ 10B

1B 2A 3A 4D 5B 6C 7B 8B 9A 10B 11A 12D 13B 14B 15D
16D 17C 18A 19C 20D 21C 22A 23B 24C 25A 26A 27C 28A 29D 30D
31A 32B 33B 34B 35B 36A