Trang chủ Đoàn thểChi đoàn giáo viên Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.