"Vật lí, Hình học và Trái Đất tròn" - Tác giả: Nguyễn Ái Việt (Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguồn: Tạp chí Epsilon, số 10, 08/2016 VatLi-HinhHoc-TraiDatTron

"Bài toán cân tiền" - Tác giả: Đặng Nguyễn Đức Tiến (Đại học Trento, Italia) Nguồn: Tạp chí Epsilon, số 06, 12/2015 Bai-Toan-Can-Tien

"Luật Benford và những ứng dụng thú vị" - Tác giả: Trần Nam Dũng - Đặng Nguyễn Đức Tiến Nguồn: Tạp chí Epsilon, số 05, 10/2015. Luat-Benford