Khảo sát lớp 6 TĐN 2015-2016_Tự luận Khảo sát lớp 6 TĐN 2015-2016_Trắc nghiệm

Khảo sát lớp 6 TĐN 2017-2018_Tự luận Khảo sát lớp 6 TĐN 2017-2018_Trắc nghiệm

Khảo sát lớp 6 TĐN 2018-2019_Trắc nghiệm Khảo sát lớp 6 TĐN 2018-2019_Tự luận