Chuyên đề giảng dạy định hướng giáo dục Stem do Thầy Lê Hoàng Tuấn Anh thực hiện. Sản phẩm giáo dục do các em học sinh thực hiện

Những thí nghiệm khoa học hiện nay thường phức tạp, chỉ có thể thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu, với chi phí lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, khi được hỏi

Họp tổ chuyên môn triển khai một số công tác của nhà trường. Thống nhất đáp án kiểm tra HKI