I. Các cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 2000-2001 : Nguyễn Bác Dụng 2007-2008 : Bì Minh Tâm ; Lê Thị Bạch Tuyết 2009-2010 : Lê Thị Hồng

1. Năm 2000-2001; 2005-2006 : Giấy khen của Công đoàn Giáo dục TP 2. Năm 2003-2004 : Bằng khen Liên đoàn Lao động TP 3. Năm 2004-2005 : Cờ Thi đua của Công

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 9 & 10 NĂM 2014 Tháng 9 - Phối hợp với Chính quyền chuẩn bị hồ sơ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cấp

  • 1
  • 2